MAX Solutions News

Kraków, dnia 22 listopada 2018 roku.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI

MAX Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

Zarząd spółki Max Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263894, ogłasza - poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości zgodnie z treścią art. 500 § 2 1 Kodeksu spółek handlowych - że w dniu 24 października 2018 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej Plan Połączenia spółek:
    Spółka Przejmująca: MAX Solutions spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-462; ul. Pilotów 73) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263894
    Spółka Przejmowana: MAXGEO spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-462; ul. Pilotów 73) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573040
Ponieważ Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym stosownie do treści art. 516 par. 6 Kodeksu spółek handlowych, bez zmiany kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany jej umowy spółki. Załączniki do Planu Połączenia zostały udostępnione do przeglądania w siedzibie Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 7 KSH.
Elżbieta Wójcik, Prezes Zarządu