MAX Solutions

MAXGeo

 

Kraków, dnia 22 listopada 2018 roku.

 

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI

 

MAX Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

 

Zarząd spółki  MAXGEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w

Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573040, ogłasza -

poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości zgodnie z treścią art. 500 § 2 1 Kodeksu

spółek handlowych - że w dniu 24 października 2018 roku został uzgodniony, przyjęty i

podpisany przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej Plan Połączenia

spółek:

 

Spółka Przejmująca:

MAX Solutions spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-462; ul. Pilotów 73) wpisana

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa

Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000263894

 

Spółka Przejmowana:

MAXGEO spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-462; ul. Pilotów 73) wpisana do

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa

Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000573040

Ponieważ Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów Spółki Przejmowanej,

niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym stosownie do treści art. 516 par. 6

Kodeksu spółek handlowych, bez zmiany kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez

zmiany jej umowy spółki. Załączniki do Planu Połączenia zostały udostępnione do

przeglądania w siedzibie Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 516 7   KSH.

 

Elżbieta Wójcik, Prezes Zarządu

 

 - WNIOSEK

 - PLAN POŁĄCZENIA